Polityka prywatności dla rejestru marketingowego

1. Administrator pliku danych osobowych

Tikkurila Polska (zwana dalej Tikkurila)
Ul. Ignacego Mościckiego 23
39-200 Dębica
Tel.: 14 680 56 00   
E-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com

2. Kontakt do reprezentanta administratora


Tel: 801 88 99 65, 22 310 95 55
E-mail: polityka-prywatnosci@tikkurila.com

3. Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności?


Niniejsza Polityka prywatności obejmuje działania firmy Tikkurila dotyczące informacji, jakie Tikkurila zbiera o swoich potencjalnych klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one zbierane i wykorzystywane). Korzystanie z produktów i usług firmy Tikkurila, jak również wejścia na jej strony internetowe podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

4. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?


Cele przetwarzania Państwa danych osobowych są następujące (jednocześnie może mieć zastosowanie jeden lub więcej celów):

• Marketing dla Państwa
Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe do reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego jak również badań rynkowych i badań opinii publicznej. Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu spersonalizowania naszej oferty i dostarczenia Państwu jak najodpowiedniejszych treści. Oznacza to na przykład przedstawianie propozycji i wyświetlanie dostosowanej zawartości i reklam w usługach naszych i stron trzecich.

• Zarządzanie usługami i ich rozwój
Tikkurila może wykorzystywać Państwa dane osobowe do zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwijania.

5. Jakie informacje zbieramy o użytkownikach?


Zawartość zbioru danych osobowych Tikkurila może obejmować następujące kategorie danych i zmiany dokonane w tych kategoriach danych:

Kategorie danych dotyczące konsumentów
• imię i nazwisko
• dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu)
• płeć
• preferencje językowe
• wykonywany zawód i/lub jego opis
• inne dane służące do identyfikacji
• zgody na marketing i zastrzeżenia

Kategorie danych dotyczące przedstawicieli poszczególnych jednostek
• imię i nazwisko
• nazwa oraz inne istotne informacje dotyczące jednostki, dla której Państwo pracują
• Państwa dane kontaktowe w jednostce, dla której Państwo pracują (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu)
• płeć
• preferencje językowe
• wykonywany zawód i/lub jego opis oraz inne istotne informacje dotyczące Państwa pracy
• zgody na marketing i zastrzeżenia


Dodatkowe kategorie danych dla obu powyższych grup
• kampanie reklamowe i promocje kierowane do Państwa, jak również ich wykorzystanie
• informacje dotyczące korzystania z usług cyfrowych firmy Tikkurila jak również treści cyfrowe stworzone przez Państwa
• dane techniczne wysyłane do Tikkurila przez Państwa urządzenia cyfrowe (takie jak komputery i urządzenia mobilne), jak również informacje związane z plikami cookies i innymi podobnymi technologiami

6. Skąd uzyskujemy Państwa dane osobowe?


Informacje są zbierane od Państwa oraz z oprogramowania, podczas gdy korzystają Państwo z naszych produktów i usług.

Państwa dane osobowe oraz ich aktualizacje mogą być również uzyskiwane od organizacji i firm oferujących usługi aktualizacji danych osobowych, serwisów społecznościowych, publicznych katalogów oraz innych ogólnie dostępnych źródeł informacji.

7. Czy Państwa dane są regularnie udostępniane innym?


Tikkurila nie sprzedaje, nie dzierżawi i w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim poza podmiotami wchodzącymi w skład światowej grupy kapitałowej Tikkurila chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe upoważnionym do tego stronom trzecim, które wykonują usługi dla firmy Tikkurila do celów opisanych w niniejszej Polityce Prywatności w granicach obowiązującego ustawodawstwa. Może to obejmować na przykład świadczenie usług takich jak usługi w zakresie oprogramowania, zarządzanie danymi osobowymi i ich analiza, przeprowadzanie badań i zarządzanie marketingiem oraz przeprowadzanie różnorodnych kampanii reklamowych. Ponieważ Tikkurila poważnie podchodzi do obowiązku ochrony Państwa danych osobowych, w związku z tym nie pozwala tym firmom wykorzystywać ich w innym celu niż do świadczenia tych usług, i wymaga od nich, aby chroniły Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe rozważnie wybranym stronom trzecim do celów wspólnego lub niezależnego marketingu bezpośredniego. Udostępnianie Państwa danych do takich celów w zasadzie może mieć miejsce jedynie wtedy, gdy zamierzone cele strony trzeciej nie są sprzeczne z celami firmy Tikkurila opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jedynie niezbędne minimalne ilości Państwa danych osobowych są udostępniane stronom trzecim.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe na podstawie ważnego nakazu sądu lub decyzji innego organu publicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Tikkurila może udostępniać Państwa dane osobowe w ramach jakiegokolwiek połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów spółki lub przeniesienia usług do innego dostawcy. Odnosi się to również do mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym Państwa dane osobowe zostałyby przeniesione do innej jednostki w wyniku takiego postępowania.
W takim wypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmianie podmiotu administrującego Państwa danymi osobowymi.

8. Czy Państwa dane są przenoszone do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Usługi firmy Tikkurila mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. Dlatego też Tikkurila może przenosić Państwa dane osobowe poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza UE i EOG, które nie mają przepisów prawnych zapewniających szczególną ochronę danych osobowych lub które mają różne przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach Tikkurila zapewnia, że istnieje podstawa prawna dla takiego przeniesienia i że odpowiednia ochrona Państwa danych osobowych, która jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, będzie zachowana, na przykład poprzez wykorzystanie standardowych umów zatwierdzonych przez właściwe władze (w razie konieczności) oraz wymaganie stosowania innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji.

9. Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Tikkurila może przetwarzać Państwa dane osobowe w tym stałym rejestrze marketingowym przez czas nieokreślony. W przypadku powstania relacji konsumenckiej lub jakiejkolwiek podobnej relacji pomiędzy Państwem a firmą Tikkurila, Państwa dane osobowe zostaną przeniesione z niniejszego pliku danych osobowych do rejestru klientów firmy Tikkurila. Tikkurila może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów podatkowych lub prawnych tak długo, jak będzie to konieczne lub do czasu usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie.

10. Zasady zabezpieczania danych


Tikkurila stworzyła elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Jedynie wyznaczeni pracownicy firmy Tikkurila i organizacji działających na zlecenie lub w imieniu firmy Tikkurila są uprawnieni do korzystania z aplikacji do przetwarzania zbioru danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane w aplikacji posiadają indywidualne prawo użytkowania przyznane przez administratora. Stworzono różne poziomy dostępu w oparciu o rodzaj danych, jakich dana osoba potrzebuje zgodnie z jej zakresem obowiązków. System jest zabezpieczony zaporą sieciową, która chroni go przed dostępem spoza firmy Tikkurila.

Wszyscy pracownicy firmy Tikkurila i jej podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji o danych osobowych, które uzyskują w swojej pracy.

Przetwarzane ręcznie dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

11. Prawo do dostępu, poprawiania i zastrzeżenia danych


Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila. Wniosek o prawo dostępu powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o prawo dostępu musi być podpisany. Wniosek o prawo dostępu może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mają Państwo prawo zastrzeżenia danych osobowych w zakresie przetwarzania ich przez firmę Tikkurila dla celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i badań opinii publicznej oraz prawo do żądania sprostowania błędnych danych kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony administratora.

Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila zarówno w całości jak i w części. Wniosek o usunięcie danych powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych musi być podpisany. Wniosek o usunięcie danych może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

12. Wybór prawa i prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego oraz dane kontaktowe organu nadzorującego


Przetwarzanie niniejszego pliku danych osobowych jest regulowane przez prawo polskie.

W przypadku, gdy podejrzewają Państwo naruszenie przepisów prawa o ochronie danych, a sprawa nie została rozwiązana polubownie między Państwem a firmą Tikkurila na drodze negocjacji, mogą Państwo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13. Zmiany w niniejszej Polityce Prywatności


Tikkurila może od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić bądź cofnąć dostęp do różnych usług w dowolnym czasie za lub bez powiadomienia. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w zasadniczy, niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Tikkurila zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.