Polityka prywatności dla klientów biznesowych

1.         Administrator zbioru danych osobowych


Tikkurila Polska S.A.  (zwana dalej Tikkurila)

Ul. Ignacego Mościckiego 23

39-200 Dębica

Tel: 14 680 56 00               

E-mail: tikkurilapolska@tikkurila.com

2.         Kontakt do reprezentanta administratora


Tel: 801 88 99 65, 22 310 95 55

E-mail: polityka-prywatnosci@tikkurila.com

3.         Co obejmuje niniejsza Polityka prywatności?


Niniejsza Polityka Prywatności obejmuje działania firmy Tikkurila dotyczące informacji, jakie Tikkurila zbiera o swoich klientach i użytkownikach (w jaki sposób są one gromadzone i wykorzystywane). Korzystanie z produktów i usług firmy Tikkurila, a także odwiedziny na stronie Tikkurila podlegają niniejszej Polityce Prywatności.

4.         W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?


Państwa dane osobowe są przetwarzane w następujących celach (zastosowanie może mieć jednocześnie jeden lub więcej celów):

    Zarządzanie relacjami z klientem i ich analizowanie
    Tikkurila może korzystać z danych osobowych do zarządzania, analizy i poprawy relacji z podmiotem, który Państwo reprezentują.

    Dostarczanie produktów i usług
    Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu dostarczania Państwu produktów i usług, na przykład podczas zakupu naszych produktów, korzystania z naszych usług cyfrowych, przy zapisie do naszego newslettera i w trakcie udziału w naszych szkoleniach i innych wydarzeniach. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonywania praw i obowiązków związanych z umową lub innych zobowiązań między firmą Tikkurila i Państwem.

    Komunikacja z Państwem
    Tikkurila może wykorzystywać dane osobowe do komunikowania się z Państwem, na przykład do wysyłania ważnych powiadomień i innych ogłoszeń dotyczących naszych usług (takich jak szkolenia), informowania Państwa o zmianie naszych usług i uzyskania Państwa opinii na temat naszych produktów i usług.

    Działalność marketingowa
    Tikkurila może skontaktować się z Państwem w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez Tikkurila. Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu personalizacji naszej oferty oraz zapewnienia Państwu bardziej istotnych treści. Oznacza to na przykład przedstawianie propozycji oraz wyświetlanie dostosowanych treści i reklam w naszych usługach oraz usługach stron trzecich.

    Zarządzanie usługami i ich rozwój
    Tikkurila może korzystać z danych osobowych w celu zarządzania swoją działalnością gospodarczą i jej rozwoju.

5.         Jakie informacje zbieramy o użytkownikach?


Zawartość zbioru danych osobowych Tikkurila może obejmować następujące kategorie danych i zmiany dokonywane w tych kategoriach danych:

5.1 Podstawowe informacje o wszystkich, których dane dotyczą

    imię i nazwisko

    dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu i faksu)

    płeć

    preferencje językowe

    wykonywany zawód i / lub jego opis w obecnym i poprzednich miejscach pracy związanych z relacjami Tikkurila z klientem

    nazwę i informacje o jednostce, w której użytkownik pracuje obecnie lub w przeszłości, związane z relacjami Tikkurila z klientem

    data rozpoczęcia i zakończenia oraz sposób relacji z klientem lub innej porównywalnej relacji

    kampanie i promocje kierowane do użytkownika, a także ich zastosowanie

    zainteresowania i inne informacje dostarczone przez użytkownika

    wybory marketingu bezpośredniego

    informacje o korzystaniu z usług cyfrowych Tikkurila oraz treści cyfrowe stworzone przez użytkownika

    dane techniczne wysyłane do Tikkurila z urządzeń cyfrowych użytkownika (takich jak komputery i urządzenia mobilne), jak również informacje związane z plikami cookie i innymi podobnymi technologiami

    nagrania rozmów telefonicznych obsługi klienta, jak również korespondencja elektroniczna i „czatowa”

Oprócz podstawowych informacji podanych powyżej Tikkurila może przetwarzać następujące podkategorie danych osobowych użytkownika.


5.2 Informacje o osobach, które dokonały zakupów, udzieliły informacji zwrotnej i / lub złożyły skargi związane z produktami lub usługami Tikkurila

    treść, korespondencja i konsekwencje związane z opiniami i skargami


5.3 Informacje o osobach uczestniczących w szkoleniach Tikkurila i innych wydarzeniach

    istotne informacje związane z organizacją i udziałem w imprezie

    informacje dotyczące diety żywieniowej (dane wrażliwe, dobrowolnie podane przez użytkownika)

5.4 Informacje o klientach sklepu internetowego B2B firmy Tikkurila

    nazwa użytkownika

    numer klienta

    czynności w sklepie internetowym po zalogowaniu

6.         Gdzie zbieramy Państwa dane osobowe?


Większość informacji jest otrzymywana od użytkownika na początku i podczas relacji z klientem oraz z programów komputerowych w tracie korzystania z i / lub nabywania naszych produktów i usług.

Państwa dane osobowe oraz ich aktualizacje mogą być również uzyskiwane od organizacji i firm oferujących usługi aktualizacji danych osobowych, serwisów społecznościowych, publicznych katalogów oraz innych ogólnie dostępnych źródeł informacji.

7.         Czy Państwa dane są regularnie udostępniane innym?


Tikkurila nie sprzedaje, nie dzierżawi i w żaden inny sposób nie ujawnia Państwa danych osobowych stronom trzecim poza podmiotami wchodzącymi w skład światowej grupy kapitałowej Tikkurila chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.

Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe upoważnionym do tego stronom trzecim, które wykonują usługi dla firmy Tikkurila do celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności w granicach obowiązującego ustawodawstwa. Może to obejmować na przykład świadczenie usług, takich jak obsługa klienta i usługi w zakresie oprogramowania, zarządzanie danymi osobowymi i ich analiza, prowadzenie badań i zarządzanie marketingiem oraz realizacja różnych kampanii. Tikkurila może udostępnić dane osobowe w celu otrzymania płatności za produkty i usługi, w tym przekazania lub sprzedaży zadłużonych kont osobom trzecim w celu windykacji. Ponieważ Tikkurila poważnie podchodzi do obowiązku ochrony Państwa danych osobowych, w związku z tym nie pozwala tym firmom wykorzystywać ich w innym celu niż do świadczenia tych usług, i wymaga od nich, aby chroniły Państwa dane osobowe w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe rozważnie wybranym stronom trzecim do celów wspólnego lub niezależnego marketingu bezpośredniego. Udostępnianie Państwa danych do takich celów może mieć miejsce w zasadzie tylko wtedy, gdy zamierzone cele strony trzeciej nie są sprzeczne z celami firmy Tikkurila opisanymi w niniejszej Polityce Prywatności. Jedynie niezbędne minimalne ilości Państwa danych osobowych są udostępniane stronom trzecim.

Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe na podstawie ważnego nakazu sądu lub decyzji innego organu publicznego posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Tikkurila może udostępnić Państwa dane osobowe w ramach jakiegokolwiek połączenia, przejęcia, sprzedaży aktywów spółki lub przeniesienia usług do innego dostawcy. Odnosi się to również do mało prawdopodobnego przypadku niewypłacalności, upadłości lub zarządu komisarycznego, w którym Państwa dane osobowe zostałyby przeniesione do innej jednostki w wyniku takiego postępowania.

W takim wypadku zostaną Państwo niezwłocznie poinformowani o zmianie podmiotu administrującego Państwa danymi osobowymi.

8.         Czy Państwa dane są przenoszone do krajów spoza Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego?


Usługi firmy Tikkurila mogą być świadczone z wykorzystaniem zasobów i serwerów zlokalizowanych w różnych krajach na całym świecie. Dlatego też Tikkurila może przenosić Państwa dane poza granice kraju, w którym korzystają Państwo z naszych usług, w tym do krajów spoza UE i EOG, które nie mają przepisów prawnych zapewniających szczególną ochronę danych osobowych lub które mają różne przepisy prawne dotyczące ochrony danych. W takich przypadkach Tikkurila zapewnia, że istnieje podstawa prawna dla takiego przeniesienia i że odpowiednia ochrona Państwa danych osobowych, która jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawnych, będzie zachowana, na przykład, poprzez wykorzystanie standardowych umów zatwierdzonych przez właściwe władze (w razie konieczności) oraz wymaganie stosowania innych odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę informacji.

9.         Jak długo przetwarzamy Państwa dane osobowe?


Tikkurila może przetwarzać Państwa dane w tym pliku danych osobowych tak długo, jak istnieje relacja z klientem lub inna porównywalna relacja między Państwem a Tikkurila, a także przez pewien czas po tej dacie. Tikkurila może przetwarzać Państwa dane osobowe do celów podatkowych lub prawnych tak długo, jak będzie to konieczne lub do czasu usunięcia Państwa danych na Państwa żądanie.

Po upływie wyżej określonego terminu Tikkurila może przetwarzać część Państwa danych osobowych w swoich bezpośrednich rejestrach marketingowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.     Zasady zabezpieczania danych


Tikkurila stworzyła elektroniczne i administracyjne zabezpieczenia mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa gromadzonych informacji.

Jedynie wyznaczeni pracownicy firmy Tikkurila i organizacji działających na zlecenie lub w imieniu firmy Tikkurila są uprawnieni do korzystania z aplikacji do przetwarzania zbioru danych osobowych. Wszystkie osoby przetwarzające dane w aplikacji posiadają indywidualne prawo użytkowania przyznane przez administratora. Stworzono różne poziomy dostępu w oparciu o rodzaj danych, jakich dana osoba potrzebuje zgodnie z jej zakresem obowiązków. System jest zabezpieczony zaporą sieciową, która chroni go przed dostępem spoza firmy Tikkurila.

Wszyscy pracownicy firmy Tikkurila i jej podwykonawcy są zobowiązani do zachowania poufności informacji o danych osobowych, które uzyskują w swojej pracy.

Przetwarzane ręcznie dokumenty zawierające Państwa dane osobowe są chronione przed nieautoryzowanym dostępem.

11.     Prawo do dostępu, poprawiania i zastrzeżenia danych


Mają Państwo prawo dostępu do dotyczących Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila. Wniosek o prawo dostępu powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o prawo dostępu musi być podpisany. Wniosek o prawo dostępu może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Mają Państwo prawo zastrzeżenia danych osobowych w zakresie przetwarzania ich przez firmę Tikkurila dla celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość, innych form marketingu bezpośredniego, badań rynkowych i badań opinii publicznej oraz prawo do żądania sprostowania błędnych danych kontaktując się z osobą odpowiedzialną za kontakty ze strony administratora.


Mają Państwo prawo do żądania usunięcia Państwa danych w zbiorach danych osobowych firmy Tikkurila zarówno w całości jak i w części. Wniosek o usunięcie danych powinien być złożony na piśmie do osoby odpowiedzialnej za kontakty w sprawach zbioru danych osobowych. Wniosek o usunięcie danych musi być podpisany. Wniosek o usunięcie danych może być również złożony w biurze administratora pod adresem ul. Ignacego Mościckiego 23, 39-200 Dębica, za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.

12.     Wybór prawa i prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz dane kontaktowe organu nadzorczego


Przetwarzanie niniejszego zbioru danych osobowych jest regulowane przez prawo polskie.

W przypadku, gdy podejrzewają Państwo naruszenie przepisów prawa o ochronie danych, a sprawa nie została rozwiązana polubownie między Państwem a firmą Tikkurila na drodze negocjacji, mogą Państwo zwrócić się do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

13.     Zmiany w niniejszej Polityce prywatności


Tikkurila może od czasu do czasu zmienić niniejszą Politykę Prywatności lub zmienić bądź cofnąć dostęp do różnych usług w dowolnym czasie za lub bez powiadomienia. Jeśli jednak niniejsza Polityka prywatności zostanie zmieniona w istotny, niekorzystny sposób, Tikkurila zamieści na swojej głównej stronie zawiadomienie o takiej zmianie widoczne przez okres 30 dni. Tikkurila zaleca, aby użytkownicy od czasu do czasu sprawdzali niniejszą Politykę prywatności w celu zapoznania się z wszelkimi takimi zmianami.